Stadgar

Stadgar för Stiftelsen

§ 1.
Stiftelsens namn skall vara Jonathan Lavins Minnesfond.

§ 2.
Stiftelsens ändamål är att genom utdelande av bidrag och stipendier främja barn och ungdomars vård och genom att lämna bidrag till utbildning och utveckling inom idrotten och framförallt golfsporten, utbildning av ledare för sådana ändamål samt främja idrottsliga ändamål primärt inriktade på Göteborgs Golf Klubbs verksamhet men även övriga Golf Sverige. Till främjande av sina ändamål skall stiftelsen kunna ta emot donationer och gåvor från myndigheter, organisationer, företag, institutioner och enskilda personer och får genom aktiv insamlingsverksamhet arbeta för en ökning av stiftelsens kapital. Stiftelsen äger rätt att bedriva näringsverksamhet för att främja stiftelsens ändamål.

§ 3.
För uppfyllande av stiftelsens ändamål skall i första hand användas den löpande avkastningen. Om styrelsen så finner lämpligt får även kapital tas i anspråk.

§ 4.
Stiftelsen skall förvaltas av en styrelse bestående av minst fem ledamöter. Vid behov får suppleanter utses av styrelsen. Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg.
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet utom i fråga om ändring av dessa stadgar, då det erfordras att samtliga ledamöter är om beslutet ense.

§ 5.
Styrelsens namn och firma tecknas av styrelsen samt styrelseordförande i förening med en ledamot.

§ 6.
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden.

§ 7.
Det åligger styrelsen att på ett godtagbart sätt förvalta stiftelsens tillgångar. Likvida medel skall insättas på konto i bank. Aktier, obligationer och andra värdepapper skall registreras i stiftelsens namn alternativt förvaras i depå i bank, värdepappersbolag eller annat därmed jämfört institut, som står under offentlig tillsyn.

§ 8.
Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår. Stiftelsen skall för varje kalenderår upprätta en verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning.

§ 9.
För granskning av stiftelsens förvaltning och räkenskaper skall styrelsen utse en godkänd/auktoriserad revisor som väljs tillsvidare.

§ 10.
Stiftelsen får utan tillstånd från myndighet ändra eller komplettera stadgarna ifråga om hur stiftelsens förmögenhet skall vara placerad, hur styrelsen skall vara sammansatt, utses eller entledigas, hur redovisning och revision skall vara ordnad och hur utdelning ur stiftelsen skall ske samt utfärda de ytterligare bestämmelser som bedöms vara behövliga i stiftelsens verksamhet, varvid styrelsen dock har att beakta i lag införda tvingande bestämmelser.
Ändring av det i § 2 angivna ändamålet får inte ske.

§ 11.
Stiftelsen skall inte stå under tillsyn enligt bestämmelserna i lagen om stiftelser (1994:1220) eller andra bestämmelser, som kan tillkomma framledes.

§ 12.
Vart tionde år skall styrelsen utvärdera om stiftelsen skall vara för evigt eller om stiftelsen skall upphöra 10 år efter utvärderingen. Första utvärderingen skall ske år 2020. För att avvecklingen skall kunna verkställas skall beslutet också fastställas vid nästa styrelsemöte där minst en medlem har blivit ersatt. I samband med avslutning av stiftelsen skall förordnas angående stiftelsens tillgångar som i första hand bör fortsätta att tjäna i urkunden angivet ändamål.